بهینه سازی مطالب

- در صورت امکان ، در مطالب خود از طنز نیز بهره ببرید که باعث زنده شدن بحث های خشک و خسته کننده می شود.
- متن های طولانی و پاراگراف ها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید.
- از طعنه زدن به دیگران در بین متن های خود بر حذر باشید.
- تصاویر می تواند متن را به خوبی پوشش داده و منظور شما را به کاربر برساند. از استفاده کردن از عکس ها نترسید.
- ارسال و پست کردن مطلب مهم نیست ، مهم اینست که تولید محتوای شما به صورت فنی و در سطح کاربرانتان باشد.
- همیشه از منوها و پیوندها برای دسته بندی مطالب خود استفاده کنید تا سردرگمی برای کاربر و پیدا کردن مطالب شما نداشته باشد.
- مواظب نظرات اسپم باشید که از اعتبار مطالب شما می کاهند.
- همیشه مطالب خود را به روز نگه داشته و گفتگو با کاربران و پاسخ به نظرات آنها را در اولویت قرار دهید.
- داشتن یک نظر خوب در وب سایت بسیار خوب است ، پس مشارکت کاربران را بخواهید.
- استفاده از ویدیو و فیلم ها در وب سایت خود را فراموش نکنید که موجب ارتباطات فوق العاده ای بین سایت و کاربران می شود.