کاربران در موتور جستجو

- 85% از مردم از موتورهای جستوگر استفاده می کنند و وب سایت شما را از این طریق می یابند.
- 47% از جستجوگران در موتور جستجو جذب اولین سایت در این رتبه بندی می شوند.
- 62% جستجوگران در موتورهای جستجو جذب 10 وب سایت اول می شوند.
- 28% جستجوگران در موتورهای جستجو جذب وب سایت های لیست شده در صفحات دو و سوم موتورهای جستجوگر می شوند.